Donkey Leg

Donkey Leg 
18th century anatomy illustration. 

Code: MISC393   
(all prints are sold unframed)